Novosti na trgu

nepovratna sredstva
Skoraj nič-energijska hiša, sofinancirana z nepovratnimi sredstvi Eko sklada. FOTO: Miran Kambič za Eko sklad.

Če kupujete ali pa že živite v montažni hiši in vas zanima več informacij o nakupu, financiranju, bivanju, vzdrževanju, zavarovanju, prenovi ali čem drugim povezanim z življenjem v montažni hiši, nam pošljite vaše vprašanje, strokovnjaki na našem portalu pa vam bodo z veseljem odgovorili.

Vprašajte nas na: info@montažnehiše.com


Naši svetovalci odgovarjajo!

VPRAŠANJE BRALCA:

Pri enem od slovenskih ponudnikov smo kupili nizkoenergijsko montažno hišo in nas zanima, če smo upravičeni do subvencije Eko Sklada z naslova oken, izolacije, toplotne črpalke in talnega gretja? Če da, kaj bi morali narediti, da bi pridobili nepovratno finančno spodbudo in koliko subvencije lahko dobimo?

Hvala in pozdrav iz Maribora, Nataša


Odgovarja:

Silvija Kovič, svetovalka na Sektorju za nepovratna sredstva Eko Sklada RS

Nepovratna sredstva lahko pridobite na Eko Skladu RS, vse o kandidiranju pa lahko preberete v javnem pozivu 54SUB-OB17, ki je objavljen na spletni strani Sklada.

Za nakup stavbe, ki je »nizkoenergijska« in ima porabo energije za ogrevanje višjo od kriterija, ki ga predpisuje naš javni poziv (15 KWh/(m2a)), bralec spodbude ne more pridobiti.

Če stavba še ni zgrajena in je bralec na primer šele podpisal pogodbo o gradnji »nizkoenergijske stavbe«, pa lahko pridobi spodbudo za nekatere posamične ukrepe: denimo za  vgradnjo toplotne črpalke (ukrep C), a je potrebno prej preveriti, če je vgradnja TČ zaradi odlokov o prednostnem načinu ogrevanja na degradiranih območjih dopustna. Nepovratna sredstva lahko pridobi tudi za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (ukrep H), vendar ukrepi ne smejo biti izvedeni pred oddajo vloge. Prav tako lahko pridobi dodatno spodbudo za vgradnjo sprejemnikov sončne energije (ukrep A) ali kandidira na našem javnem pozivu 49SUB-SOOB17 za vgradnjo naprave za samooskrbo z električno energijo (fotovoltaika).

 

Višina spodbude je opredeljena v javnem pozivu Eko sklada in lahko znaša do 20 odstotkov vrednosti priznanih stroškov posamičnih ukrepov. Ker so nepovratna sredstva hkrati tudi nominalno omejena, je pravo višino najbolje preveriti v javnem pozivu. Za posamične ukrepe je potrebno vložiti vlogo na obrazcih Vloga A-I, priložiti predračune, dokazilo o lastništvu in fotografije predvidene lokacije vgradnje naprav. Če je vloga popolna, sledi odločba in pogodba, po izvedeni naložbi pa je za izplačilo spodbude potrebno predložiti račune, dokazila o plačilu in fotografije izvedenih ukrepov.

Če pa je bralec dejansko kupil oziroma sklenil pogodbo za stavbo (montažno hišo), ki je »skoraj nič-energijska«, kot je definirana v našem javnem pozivu, (glejte pod točko »J« javnega poziva – Gradnja ali nakup skoraj nič-energijske eno ali dvostanovanjske stavbe), lahko pridobi nepovratna sredstva bodisi za nakup (pogodba o nakupu stavbe mora biti sklenjena po 1. 1. 2017, stavba pa že zgrajena) ali pa za gradnjo stavbe. V tem primeru je vlogo na Eko sklad potrebno oddati pred pričetkom gradnje hiše na obrazcu »Vloga JKL«.

Spodbuda je višja kot za posamične ukrepe in je opredeljena glede na neto ogrevano in prezračevano površino stavbe, njeno energijsko učinkovitost in vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe. Bralec lahko tabelo z opredeljenimi spodbudami, ki znašajo od 65 do 125 EUR /m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, najde na 10. strani javnega poziva. Dodatna nepovratna sredstva so lahko dodeljena tudi v primeru vgradnje lesenih oken in masivne lesene fasadne obloge.


K vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

 • kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti;
 • projekt za gradbeno dovoljenje (PGD): vodilna mapa, načrt arhitekture (v skladu z novim GZ bo to DGD);
 • projekt za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, oboje v merilu 1:50
 • soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe, če upravičena oseba ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
 • dokazilo o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva;
 • dokazilo o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;
 • merilno poročilo za centralno prezračevalno napravo in tehnični list generatorja toplote (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.), če naprave niso navedene na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani Eko Sklada
 • izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi »PHPP« (tiskani izpis in datoteka MS Excel), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, poda za osrednjeslovenske klimatske podatke, ki so objavljeni na spletni strani Eko Sklada
 • izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih (%) po skupinah, kot je določeno v pozivu za nepovratna sredstva.

nepovratna subvencija


Z gradnjo stavbe lahko bralec prične takoj po oddaji vloge. Če je vloga popolna, Eko sklad izda odločbo in pogodbo. Rok za zaključek naložbe je 24 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.


Za izplačilo nepovratne finančne spodbude je po zaključku naložbe potrebno predložiti:

 • pogodbo o izplačilu za nepovratna sredstva, podpisana s strani upravičene osebe;
 • izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni sposobnosti stavbe, ki se nahaja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, podpisana s strani upravičene osebe, odgovornega nadzornika gradnje in odgovornega vodje projekta;
 • merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe;
 • račune izvajalcev  naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme vsaj za:

 – nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata),

 – nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe pri izvedbi celotnega toplotnega ovoja stavbe;

 – nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;

 – nakup in vgradnjo ogrevalnega sistema z generatorjem toplote;

 – račun za izvedbo meritev zrakotesnosti;

 • dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej;
 • fotografije izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., vse posneto med vgradnjo z merilnim trakom ob vgrajenem izolacijskem materialu ter rešitve toplotnih mostov), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL),
 • fotografije vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave);
 • fotografije ogrevalnega sistema z generatorjem toplote;
 • fotografije dokončane stavbe;
 • fotografije meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene vrednosti na napravi.

Če želi, lahko bralec poleg kandidature za nepovratna sredstva, hkrati kandidira tudi za kredit Eko sklada na javnem pozivu 59OB17.

Nepovratna finančna spodbuda se izplača v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun vlagatelja.


Če kupujete ali pa že živite v montažni hiši in vas zanima več informacij o nakupu, financiranju, bivanju, vzdrževanju, zavarovanju, prenovi ali čem drugim povezanim z življenjem v montažni hiši, nam pošljite vaše vprašanje, strokovnjaki na našem portalu pa vam bodo z veseljem odgovorili.

Vprašajte nas na: info@montažnehiše.com


 

Primerjaj hiše

Primerjaj (0)